Energetsko certificiranje

energetsko certificiranje

Što je energetski certifikat?

Energetski certifikat je dokument kojim su iskazana energetska svojstva zgrade,  sadržaj i izgled certifikata propisani su Pravilnikom, a može ga izdati samo ovlaštena osoba.

Koja je svrha energetskog certificiranja zgrade ?

Svrha energetskog certifikata je pružanje potrebnih informacija vlasnicima i korisnicima zgrada o energetskim značajkama zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline te usporedba zgrada u odnosu na njihove energetske značajke, učinkovitost njihovih energetskih sustava i kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade.

Koji je sadržaj energetskog certifikata zgrade ?

Energetski certifikat sadrži opće podatke o zgradi, energetski razred zgrade, podatke o osobi koja je ga je izdala, podatke o termotehničkim sustavima, klimatske podatke, podatke o potrebnoj energiji za referentne i stvarne klimatske podatke, objašnjenja tehničkih pojmova, te popis primijenjenih propisa i normi.

Energetski certifikat se može izdati i za dio zgrade koji čini samostalnu uporabnu cjelinu, na primjer stan, ured i slični prostori unutar zgrade.
Ako zgrada posjeduje energetski certifikat, tada je važeći energetski certifikat onaj koji je izdan za tu samostalnu uporabnu cjelinu.

Može li se izdati energetski certifikat samo za dio zgrade (samo za stan, ured i slično)?

Može. Svaki vlasnik samostalne uporabne cjeline unutar zgrade može zatražiti certificiranje svoje cjeline. No, preporuča se raditi certificiranje cijele zgrade, ako se vlasnici uporabnih cjelina zgrade mogu složiti. U tom slučaju cijena certificiranja po stanu nekoliko je puta manja nego u slučaju certificiranja pojedinih cjelina.

Kada je potrebno ponovno provesti energetsko certificiranje zgrade?

Energetski certifikat izdaje se na rok od 10 godina nakon čega je potrebno ponoviti energetsko certificiranje zgrada.

Koje zgrade trebaju imati energetski certifikat ?

Energetski certifikat mora imati svaka zgrada koja:
– se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje na leasing ili daje u zakup (ili njezina samostalna uporabna cjelina)
– koja je javne namjene, ako joj je ukupna korisna površina veću od 500 m²

Kada je potrebno izraditi energetski certifikat za nove zgrade ?

Energetski certifikat treba izraditi prije početka uporabe nove zgrade, odnosno puštanja u pogon potrebno je osigurati energetski certifikat. To je obaveza investitora.

Kod zgrada sa građevinskom (bruto) površinom ispod 400 m² i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti sa građevinskom (bruto) površinom manjom od 600 m², investitor mora, prije početka uporabe zgrade odnosno puštanja u pogon, energetski certifikat dostaviti tijelu koje je izdalo rješenje o uvjetima građenja zajedno sa završnim izvješćem nadzornog inženjera.

Za ostale zgrade energetski certifikat se prilaže zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole.

Kada je potrebno izraditi energetski certifikat za postojeće zgrade ?

Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju, iznajmljuju, daju u leasing ili u zakup moraju posjedovati važeći energetski certifikat koji mora biti dostupan na uvid kupcu, najmoprimcu ili zakupcu prije sklapanja ugovora o kupoprodaji, iznajmljivanju, leasingu ili zakupu najkasnije do 1. srpnja 2013. godine.

Tko može izraditi energetski certifikat zgrade ?

Energetski certifikat može izraditi isključivo ovlaštena fizička ili pravna osoba.
Ovlaštenje za provođenje energetskih pregleda i izdavanje energetskih certifikata izdaje Ministarstvo nadležno za graditeljstvo.

Što je sve potrebno za izradu energetskog certifikata ?

Nove zgrade
Za izradu energetskog certifikata za nove zgrade potrebno je ovlaštenoj osobi dostaviti:

– glavni projekt
– završno izvješće nadzornog inžinjera
– pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine

Postojeće zgrade
Kod izrade energetskog certifikata za postojeće zgrade ovlaštena osoba mora najprije obaviti energetski pregled zgrade. Vlasnik zgrade, odnosno investitor dužan je ovlaštenoj osobi omogućiti provođenje energetskog pregleda te osigurati sve potrebne podatke, tehničku dokumentaciju građevine i drugu dokumentaciju, a osobito:

– podatke o potrošnji svih oblika energije i vode u građevini za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine putem računa od opskrbljivača ili na drugi način
– tehničku dokumentaciju građevine i tehničku dokumentaciju opreme ugrađene u sustavima koji su predmet pregleda

Kolika je cijena energetskog certifikata?

Cijena provođenja energetskih pregleda i izdavanja energetskih certifikata definirana je Odlukom Ministarstva nadležnog za graditeljstvo. Primjer – za stan veličine 50 do 100  m² cijena energetskog certificiranja iznosi između 2 i 3 tisuće kuna, što uključuje i trošak energetskog pregleda.

Marking d.o.o. vrši energetsko certificiranje svih vrsta građevina. Ovlašteni smo za energetsko certificiranje jednostavnih sustava (Modul1) i složenih sustava (Modul 2). U koordinaciji s ovlaštenim strojarima i elektrotehničarima provodimo certificiranje za dio zgrade, cjelokupnu zgradu ili skupinu zgrada koje imaju zajedničke energetske sustave.

Energetsko certificiranje nove zgrade provodi se temeljem analize građevinske dokumentacije (toplinskih proračuna iz glavnog projekta te završnog izvješća nadzornog inženjera i izvođača o izvedenim radovima). Energetsko certificiranje nove zgrade obvezno uključuje:

– proračun energetskih potreba zgrade,
– proračun potrebne godišnje specifične toplinske energije za grijanje i hlađenje za referentne klimatske podatke,
– određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata.

Uz ove postupke, energetsko certificiranje postojeće zgrade obvezno uključuje energetski pregled građevine.

Energetski pregled zgrade je postupak kojim se stječe uvid o postojećoj potrošnji energije u zgradi i energetskim svojstvima zgrade. Postupak energetskog pregleda provodi se temeljem propisane Metodologije za provođenje energetskih pregleda građevina. Energetski pregled građevine sadrži:

– pripremne radnje,
– prikupljanje svih potrebnih podataka i informacija,
– provođenje kontrolnih mjerenja prema potrebi,
– analizu potrošnje i troškova svih oblika energije, energenata i vode za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine,
– prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti građevina odnosno za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane s proračunom povratnog perioda povrata investicija i izvore cijena za provođenje predloženih mjera,
– izvješće i zaključak s preporukama i redoslijedom provedbe ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti građevine odnosno energetskih svojstava zgrade.

U postupku energetskog pregleda građevine provode se analize koje se odnose na:

– način gospodarenja energijom u građevini,-toplinske karakteristike vanjske ovojnice,
– sustav grijanja i hlađenja,-sustav ventilacije i klimatizacije,-sustav za pripremu potrošne tople vode,
– sustav napajanja, razdiobe i potrošnje električne energije te električne rasvjete,
– specifične podsustave (komprimirani zrak, elektromotorni pogoni i dr.),
– sustav opskrbe vodom,
– sustav mjerenja, regulacije i upravljanja potrošnjom,
– alternativne sustave za opskrbu energijom.