Legalizacija

legalizacija nekretnina

Zakon o legalizaciji 2012.  koji je stupio na snagu početkom kolovoza 2012. donosi još više fleksibilnosti u pogledu postupka i mogućnosti legalizacije, i to tako da  smanjuje zahtjeve za manje objekte i omogućuje legalizaciju na širem području za sve objekte izgrađene do 21. lipnja 2011.godine.

Datum 30. lipnja 2013. godine je bio zadnji dan za predaju Zahtjeva za legalizaciju objekata prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/2012, 143/2013).
Na preklopu snimka sa digitalnim ortofoto planom vidi se da li je građevina snimljena prije 21.06.2011. te prema tome da li ju je moguće ozakoniti.

Poduzeće Marking d.o.o. bavi se izradom projektne dokumentacije u procesu legalizacije od 2011. godine, te smo uz naše klijente od samog početka i od dana stupanja Zakona na snagu.

Postupak legalizacije objekata:

1.    Ovisno o kategoriji objekta (zgrade) koji se legalizira, potrebno je kontaktirati odgovarajući ured: ovlaštenog arhitekta, inženjera građevine ili ovlaštenog geodeta.
2.    Nakon analize lokacije, prihvaćanja ponude, sljedi: izlazak na teren, izmjera i izrada dokumentacije: snimke postojećeg stanja, geodetske snimke, te izjava statičara (za zgrade iznad 400m² ili zgrade javne namjene). Kategorije zgrada su navedene ispod.
3.    Kada je izrađena tehnička dokumentacija predaje se zahtjev za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju u Odjel za graditeljstvo lokalne ili regionalne samouprave (nadležno upravno tijelo prema definiciji zakona). Prilikom predaje zahtjeva za izdavanje Rješenja o izvedenom stanju, osim što je potrebno priložiti  tehničku dokumentaciju, plaća se i upravna pristojba (cca 70kn).
4.    Nadležni referent  nakon što pregleda projekte, izvrši očevid i provjeru na terenu te ustanovi da objekt odgovara uvjetima za legalizaciju u skladu sa postojećim zakonom, šalje projekte za obračun  Naknade za legalizaciju, a naknadno i za obračun komunalnog i vodnog doprinosa.
5.    Plaćanje  Naknade za legalizaciju ili minimalno prve rate
6.    Dobijanje Rješenja o izvedenom stanju čiji je sastavni dio tehnička dokumentacija izrađena u postupku legalizacije

Kategorije zgrada u procesu legalizacije:

Zahtjevna zgrada

zgrada čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m², zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu
Zahtjevu za legalizaciju zahtjevne zgrade potrebno je priložiti:
– tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
– tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade
– izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti

Manje zahtjevna zgrada

zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m²
Zahtjevu za legalizaciju manje zahtjevne zgrade potrebno je priložiti:
– tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
– tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade

Jednostavna zgrada

zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m²
Zahtjevu za legalizaciju jednostavne zgrade potrebno je priložiti:
– tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
– iskaz površina i obračunske veličine zgrade (građevinska (bruto) površina, broj etaža i visina zgrade (u metrima)
– foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja zgrade)
– iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru

Pomoćna zgrada

zgrada jedne etaže, tlocrtne površine manje od 50m² u funkciji osnovne zgrade koja je legalna.
Zahtjevu za legalizaciju pomoćne zgrade potrebno je priložiti:
– tri primjerka kopije katastarskog plana
– akt na temelju kojeg je osnovna zgrada izrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena
Postupak legalizacije pomoćne zgrade ne zahtjeva izradu tehničke dokumentacije ovlaštenih arhitekata, geodeta ili inžinjera građevine. Investitori ga nerijetko mogu obaviti sami ili uz stručnu pomoć ili vođenje nekog iz navedenih struka.
*Za legalizaciju pomoćnog objekta ne plaćaju se komunalni i vodni doprinos već samo naknada za legalizaciju i to u jedinstvenom iznosu od 500kn.